Сдружение за развитие на философия с деца
София, България

Преди девет години представители на българската философска и учителска общност се запознаха за първи път с програмата "философия за деца", създадена в САЩ и разпространявана по целия свят в течение на повече от две десетилетия. Със и без съпротива, но преди всичко с много ентусиазъм програмата започна да навлиза в училища и детски градини, моделирана от няколко центъра по философия за деца в страната. През 1994 започна и редовна специализация към Философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски". Днес успешно завършилите я студенти са повече от 100. От 1999 г. курс по философия за деца се води и във Факултета за начална и предучилищна педагогика към СУ.

Но безспорно като една от най-активните организации, работещи по програмата, се утвърди основаното през 1996 г. Сдружение за развитие на философия с деца. Едно от предимствата му е, че негови членове специализират теоретическите и практическите си умения в Австрия и Германия - страни с култура и образователни традиции, по-близки на нас. Там методологията "философстване с деца" се развива не главно в логико-когнитивна посока, а със сериозен акцент върху недискурсивните и невербални изяви на децата, осмислящи и подреждащи своя опит, своя свят.

Нека Сдружението за развитие на филоосфия с деца се представи пред вас, скъпи читатели, не с абстрактно формулирани цели и задачи, а с част от конкретните практически дейности, осъществени през миналото лято. Някои от тях са придобили статута на постоянни активности, в които всеки от вас е добре дошъл.

Нашите автори:
Евелина Иванова-Варджийска
Ива Апостолова
Веселин Дафов
 

СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА разработва нови проекти в областта на информационното обслужване на философстването с деца, международно сътрудничество с неправителствени организации, проекти, насочени към подпомагане на хората в неблагоприятно социално положение и др.

СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА посредничи при организирането на курсове за обучение на учители по различните методики на философстване с деца, осигурявайки висококвалифицирани преподаватели с голям практически, включително международен, опит.

СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА е в състояние да осигури за Вашите ученици от 5 до 14-годишна възраст квалифицирани водещи на занимания по философия с деца. Цялостното възприятие за света, което търси философията, и цялостното възприятие за света, което децата поначало притежават, демонстрират недвусмислено, че детето и философията имат нужда един от друг. Нека да им помогнем да се срещнат и да общуват.

СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА предвижда проекти, които да интегрират усилията на специалисти от естественонаучната, обществено-историческата и хуманитарната област. Екологична етика, био-етика, комуникативна компетентност, интеркултурно общуване и др. са далеч не всички възможности за сътрудничество. Очакваме Вашите идеи на познатия Ви адрес!

Цели Сдружението се стреми към осъществяване на следните, установени от Устава цели:

  • подпомагане на свободното личностно самоопределяне и израстване на децата
  • ръзвитие на тяхното критическо и творческо мислене
  • укрепване на способностите им да разбират и осъществяват ценностите на демокрацията и гражданското общество
  • развиване на новата научна област философия с деца чрез научно-изследователска, образователна и методична дейност

Финансиране Работата на Сдружението се финансира от членски внос и дарения. Досега сме поличявали финансове подкрепа за наши проекти между другото от програмата ФАР на ЕО, фондация „Отворено общество“, Комитета за младежта и децата и др.

Бихме били благодарни ако се решите да подкрепите дейността на Сдружението с дарение по банкова сметка

Проекти Измежду осъществените досега проекти заслужава да бъде споменат например информационният проект за популяризиране на философия с деца чрез работни срещи, издаване на рекламен календар с детски рисунки и философски въпроси и на информационен бюлетин. Сдружението провежда редовно различни курсове за обучение на учители, конкултации за родители, детски философски ваканции.

Едни от най-интересните ни осъществени досега проекти създадоха условия за философски занимания на деца на самотни родители и деца-сираци. Целта ни беше със средствата на философската рефлексия да укрепим тяхното самочувствие и да им предоставим стратегии за „справяне“ с проблемни ситуации в ежедневието. Освен многобройни философски разговори проектите влкючваха също издаване на методически материали, консултации за родители, философски ваканции за децата.

Резултати от тестове, експертни оценки, детски изказвание доказват, че проектите са преминали успешно и смислено, а също така са доставили голямо удоволствие на всички участници.

| за нас | анонси | смисленки | питанки | книжки | главна страница |
София 1113, ул."Н.Коперник", бл.153, ап.7; тел: (02) 71-83-50; e-mail: e.ivanova@eudoramail.com